Arbete och anställning

Arbete och anställning är ganska centrala begrepp när du ska låna pengar eller teckna avtal. Att du har jobb brukar för det mesta vara helt avgörande för många olika saker, framför allt när det handlar om betalningsförmåga. Om du inte har säkrat dina inkomster på annat sätt är arbete det normala sättet att försörja sig på om du är i arbetsför ålder och inte studerar, är sjuk eller har gått i pension i förtid.

Arbete och anställning

Arbete och anställning är faktiskt två olika begrepp. I sammanhang där din privatekonomi berörs, såsom exempelvis när du vill ansöka om att låna pengar, nämns ofta villkor som handlar om arbete, anställning och inkomst. För den som är ovan vid sådana begrepp kan det vara svårt att veta vad detta egentligen betyder och vad det är som långivaren/banken egentligen vill veta.


Anställning är det förhållande som råder när en arbetsgivare och en arbetstagare (anställd) har en överenskommelse om att arbetstagaren skall utföra ett arbete mot betalning hos arbetsgivaren. Det finns olika typer av anställning vad det gäller hur mycket man ska jobba och hur varaktig anställningen är.

I lånesammanhang vill långivaren oftast veta din anställningsform eller sysselsättning i syfte att få en bild av hur dina inkomster kan komma att se ut framåt i tiden. Genom att du anger vilka anställningsförhållanden du har, kan banken eller kreditföretaget räkna på sannolikheten att du ska ha betalningsförmåga under lånets löptid.

Om du inte har en deklarerad inkomst, kan banken eller långivaren ibland vilja att du kompletterar din ansökan med handligar som visar att du har en anställning.

Vad som räknas till arbete

Med arbete menar man i de flesta fall att man förvärvsarbetar, vilket innebär att man utför ett arbete och får pengar för det. Pengarna man får när man arbetar kallas för lön. Lönen utgör i sin tur det man brukar kalla för inkomst av tjänst.

I Sverige kan man antingen arbeta genom att man har en anställning eller genom att man är egen företagare. Du måsta ha arbetstillstånd för att få utföra lönearbetet i Sverige.

Arbete

Olika typer av arbetsinsatser som man genomför utan att få någon ersättning för det kan handla om det som vanligtvis kallas för idéellt arbete och det kan exempelvis vara att utföra arbete åt någon idéell förening såsom en sportklubb eller någon annan liknande förening. Arbetsinsatser som man gör på idéell basis, räknas inte som arbete om det inte råder något anställningsförhållande mellan dig och den du gör arbetsinsatsen åt.

Om man tar emot ersättning (i pengar, varor eller tjänster) för att arbeta, skall man också betala skatt för sina inkomster. En gång om året ska du lämna in en inkomstdeklaration och det är där det kommer att framgå att du har en deklarerad inkomst.

Anställningsbevis och arbetsgivarintyg

Anställningsbevis och arbetsgivarintyg är inte samma sak. Ett anställningsbevis är ett dokument eller ett avtal där det framgår att du har en anställning, i vilken omfattning du ska jobba och vilken lön du ska få vid den tidpunkten du skriver på ett anställningsavtal.


I normalfallet får man löneförhöjning med jämna mellanrum men man skriver sällan ett nytt anställningsbevis varje gång man får löneförhöjning. Om du däremot byter placeringsort eller dina anställningsvillkor förändras på annat sätt, skrivs ofta ett nytt anställningsavtal. Anställningsbeviset visar på nuläget och överenskommelse om arbete framåt i tiden, till motsats till arbetsgivarintyget som är något helt annat.

Anställningsbeviset är alltså den handling som du kan använda för att visa upp som ett intyg på att du har ett jobb samtidigt som det utgör överenskommelsen mellan dig och din arbetsgivare. Det kan vara till nytta om du ska söka bostad eller i andra situationer där du behöver visa på att du kommer att ha en stadigvarande inkomst.

Ett arbetsgivarintyg visar istället på hur din anställning sett ut bakåt i tiden. Det är nämligen ett intyg på hur mycket du har jobbat och fått i lön hos din arbetsgivare under det senaste året.


Arbetsgivarintyg används i sammanhang där du behöver redogöra för både omfattningen av det arbete du haft och vilken lön du haft per månad. Ett exempel på när arbetsgivarintyg krävs, är när du vill ansöka om arbetslöshetsersättning.

Anställningsbevis

Olika anställningsformer

Att låna pengar utan fast anställning är inte nödvändigtvis detsamma som att låna pengar utan jobb. Arbetsmarknaden förändras och så gör även de olika anställningsformer som förekommer i Sverige. Många långivare har fått börja acceptera att olika typer av projektanställningar och liknande, blir mer och mer vanligt som arbetssätt och det behöver inte betyda att man inte kommer att ha en regelbunden inkomst framöver.

Idag finns det många olika anställningsformer som kan generera en stadigvarande inkomst. Alla anställningar ses dock i bankernas ögon inte alltid som "fast inkomstkälla".


De anställningsformer som brukar räknas till dem som genererar en fast inkomst är i regel det som på anställningsbeviset benämns som "Anställning tills vidare" eller "tillsvidareanställning". Det är ett vanligt missförstånd att tro att den benämningen är för en anställning som inte är varaktig men det är faktiskt raka motsatsen då denna anställningsform är det som också kallas "fast anställning".

Så här reder vi ut lite begrepp kring vanliga anställningsformer

  • "Tillsvidare" - motsvarar det vi till vardags kallar "fast anställning".
  • "Visstid" - kan variera från några veckor upp till ett par år (brukar godtas för lån om anställningen är mer varaktig än bara några månader).
  • "Projektanställning" - En förutbestämd tidsbegränsning som kan vara allt från några veckor till flera år (brukar normalt godtas för lån om anställningen är mer varaktig än bara några månader).
  • "Objektanställning" - I princip samma som projektanställning men kan vara kopplad till ett visst objekt (till exempel inom byggbranschen).
  • "Vikariat" - Betyder att du har anställning som vikarie för en viss specifik namngiven person. Kan vara kortare eller längre men normalt sett inte längre än ett år.
  • "Timanställning" - Betyder att du är anställd i varierande omfattning och därmed både kan jobba enbart några få timmar per månad eller upp till heltid.

Svartjobb och inkomstskatt

Svartjobb är till din egen nackdel och bör undvikas. Om varken du eller den du jobbar åt, betalar in skatt på den inkomst du får, är det jobb du har, att betrakta som "svart jobb", vilket man till varje pris skall undvika eftersom det både är olagligt samt att det ställer till problem på olika sätt att "jobba svart". Ett av de mest allvarliga problemen med svartjobb är att du inte omfattas av några försäkringar.

Svartjobb ger inte heller någon deklarerad inkomst som i sin tur ska ligga till grund både för din kreditvärdighet men också för inträde i olika sociala trygghetssystem. Om du jobbar svart och inte har någon deklarerad inkomst kommer du att ha mycket svårt att få låna pengar.

Vanligast är att den arbetsgivare som du jobbar åt, är den som också betalar in skatt till Skatteverket för din räkning. I normala fall får du en lönespecifikation varje månad och på den kan du se hur mycket skatt arbetsgivaren har betalat in för din räkning.


Det finns dock en "gråzon" som handlar om att det trots allt är vanligt att personer hjälper varandra med olika saker i hemmet och får en mindre ersättning av något slag. Till exempel, om en vän hjälper dig med att flytta och du ger vännen en present som tack. Här finns svårtolkade situationer som också är väldigt svårt att bevisa och motbevisa att det skulle röra sig om svartjobb i den här bemärkelsen. Läs mer om vad du faktiskt får göra för att skaffa pengar snabbt och lagligt utan att jobba svart.

Inkomstskatt är obligatoriskt

Alla som bor och arbetar i Sverige är skyldiga att betala skatt för sina inkomster. Skatten utgörs av en viss procentuell andel av dina inkomster och ska betalas till Skatteverket. Det normala är att din arbetsgivare betalar in skatt åt dig, varje månad du får lön.

Hur mycket skatt just du ska betala beror på vilken inkomst du har och i vilken kommun du är bosatt. Det är nämligen så att olika kommuner har olika skattesatser. Utöver kommunalskatten tillkommer även skatt som du betalar till ditt landsting och begravningsavgift. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du även kyrkoskatt.


Det finns dock undantag från den obligatoriska skatten och det handlar om inkomstnivåer. Om du har tjänat under ett visst belopp behöver du inte betala skatt för det beloppet. Det finns också olika skattesatser för olika brytbelopp vilket innebär att de som tjänar mest pengar, betalar extra skatt på en del av sin inkomst. Läs mer om hur det fungerar att betala skatt hos Skatteverket.

Det är inte bara inkomster i form av lön för arbete som är skattepliktigt. Det finns även andra skattepliktiga ersättningar och bidrag. Alla inkomster som du betalar skatt för ingår i din deklarerade inkomst.

Arbetslöshet

Arbetslöshet och konsekvenser för lån

Om du är arbetslös har du ingen inkomst av tjänst men du kan ändå ha en inkomst i form av a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning eller pension. Det går att låna pengar även om du inte har ett jobb eller ett eget företag.
 

När räknas man som arbetslös

Om du är i arbetsför ålder och inte har en inkomst av tjänst eller eget företagande, pension eller sjukpenning, förläldrapenning eller studerar, räknas du vanligtvis som arbetslös.

Men så är inte fallet i alla lägen, du kan själv ha valt att inte ha en inkomstbringande sysselsättning. Kanske försörjer du dig på annat sätt. I dessa fall står du utanför arbetskraftsdeltagandet men det är helt frivilligt och då kanske du inte alls är "arbetslös".
Med det som utgångspunkt kan en annan definition på "arbetslös" vara att du vill arbeta och har ett arbetsutbud men av någon anledning har du inte ett arbete i den omfattning du önskar.

Det är alltså inte självklart att man ska räknas som "arbetslös" bara för att man inte har ett arbete. Man kan vara "frivilligt arbetslös" och då räknas man inte som "arbetslös" i den här bemärkelsen.

Man kan också vara delvis arbetslös och samtidigt ha en annan ersättning eller försörjning än förvärvsarbete.
 

Konsekvenser gällande möjligheter till lån

Att vara arbetslös kan innebära en besvärlig situation och att låna pengar som arbetslös kan kännas som en helt omöjlig lösning då många långivare kräver att man har en anställning.

Det finns dock lån man kan söka som arbetslös, så länge man har en deklarerad inkomst, vilket i dessa fall även inberäknar arbetslöshetsersättning.

När en långivare undersöker din kreditvärdighet, är de intresserade av att känna till dina inkomster och hur "säkra" inkomster du kommer att ha framöver.

När en långivare tittar på dina inkomstuppgifter ser man på den senaste deklarationen, vilket kan göra att dina inkomster förändrats sedan dess. Du kan alltså både ha en högre eller lägre kreditvärdighet än du hade vid din senaste deklaration.

När långivaren frågar om din sysselsättning så avser det vad du gör när du ansöker om lånet, inte vad du gjorde när du senast deklarerade. Det är vanligt att du ombeds uppger vilken anställningsform du har. Många tror att det krävs fast anställning för att få lån, vilket inte riktigt stämmer. Den moderna arbetsmarknaden med olika anställningsformer har förändrats mycket de senaste 15-20 åren och att ha "fast anställning" är inte lika självklart längre.
 

A-kassa och arbetslöshetsersättning - inkomst för arbetslösa

A-kassa är förkortningen på Arbetslöshetskassa. Till skillnad mot medlemsskap i ett fackförbund, kan man som regel välja att enbart vara medlem i a-kassa, utan att vara medlem i fackförbundet eller även så kallade fackföreningen. Om du däremot söker medlemsskap i ett fackförbund eller en fackförening, kommer du automatiskt att bli medlem även i a-kassan.

Att vara medlem i a-kassa innebär att man skaffar sig en form av inkomstförsäkring som träder i kraft vid arbetslöshet på hel- eller deltid. Att vara medlem i a-kassa kostar pengar i form av en månatlig avgift som kan variera mellan olika a-kassor.

De flesta väljer att ansluta sig till den a-kassa som finns för dem som arbetar inom en viss bransch. Om man exempelvis arbetar inom restaurangbranschen så väljer de flesta att ansluta sig till den a-kassa som är till för Hotell- och restauranganställda. Det finns även en A-kassa som är fristående från bransch och som man kan välja om man inte tillhör någon särskild bransch eller om man helt enkelt bara vill välja en allmän a-kassa.

Om man är medlem i en a-kassa och blir arbetslös, kan man ansöka om arbetslöshetsersättning. Ansökan om arbetslöshetsersättning gör man i samband med att man anmäler sig på en offentlig arbetsförmedling. För att sedan få den här ersättningen utbetald måste du följa de villkor som gäller för att uppbära ersättning. Det handlar om att vara aktivt arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen och söka jobb enligt de krav som gäller för att betraktas som aktivt arbetssökande.

Har du varit medlem i ett fackförbund och blir av med jobbet, kan du utöver arbetslöshetsersättningen även ha rätt till en annan inkomstförsäkring. För att ta reda på om du har någon sådan, bör du kontakta ditt fackförbund för att få svar på vilka inkomstskydd du eventuellt omfattas av genom ditt medlemsskap.

A-kassa och arbetslöshetsersättning - inkomst för arbetslösa

A-kassa är förkortningen på Arbetslöshetskassa. Till skillnad mot medlemsskap i ett fackförbund, kan man som regel välja att enbart vara medlem i a-kassa, utan att vara medlem i fackförbundet eller även så kallade fackföreningen. Om du däremot söker medlemsskap i ett fackförbund eller en fackförening, kommer du automatiskt att bli medlem även i a-kassan.

Att vara medlem i a-kassa innebär att man skaffar sig en form av inkomstförsäkring som träder i kraft vid arbetslöshet på hel- eller deltid. Att vara medlem i a-kassa kostar pengar i form av en månatlig avgift som kan variera mellan olika a-kassor.

De flesta väljer att ansluta sig till den a-kassa som finns för dem som arbetar inom en viss bransch. Om man exempelvis arbetar inom restaurangbranschen så väljer de flesta att ansluta sig till den a-kassa som är till för Hotell- och restauranganställda. Det finns även en A-kassa som är fristående från bransch och som man kan välja om man inte tillhör någon särskild bransch eller om man helt enkelt bara vill välja en allmän a-kassa.

Om man är medlem i en a-kassa och blir arbetslös, kan man ansöka om arbetslöshetsersättning. Ansökan om arbetslöshetsersättning gör man i samband med att man anmäler sig på en offentlig arbetsförmedling. För att sedan få den här ersättningen utbetald måste du följa de villkor som gäller för att uppbära ersättning. Det handlar om att vara aktivt arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen och söka jobb enligt de krav som gäller för att betraktas som aktivt arbetssökande.

Har du varit medlem i ett fackförbund och blir av med jobbet, kan du utöver arbetslöshetsersättningen även ha rätt till en annan inkomstförsäkring. För att ta reda på om du har någon sådan, bör du kontakta ditt fackförbund för att få svar på vilka inkomstskydd du eventuellt omfattas av genom ditt medlemsskap.

Copyright © All Rights Reserved kontanter.nu 2014